«

»

Parish Newsletter – 4th March 2012

Nuachtlitir Ghaoth Dobhair

An Dara Domhnach den Chargas 04/3//2012.

Aifrinn. – Na Doirí Beaga: Dé Luain agus Dé Céadaoin 7pm.Dé Máirt, Déardaoin agus Dé
hAoine-8.30am , 7pm. Dé Sathairn 11.00am agus 7pm.
Dé hAoine -8.30am, 7pm. Dé Sathairn, 11.00am agus 7pm.
Dé Domhnaigh – 8.30am agus 11.30am.
Min Uí Bhaoill: Dé Domhnaigh 10.00am .
Dún Lúiche: Dé Domhnaigh 10.00am.
Síor Adhradh: 7.30 pm Dé Mairt go dtí 8.00pm, Dé Céadaoin
Faoisidin:
Dé hAoine 7.30pm, Dé Sathairn, 11.30am.

An t-Aifreann: Tá athruithe i bhfoclaíocht an Aifrinn ó thús na hAidbhinte agus beidh muid
ag cur tús leis an leagan úr ón Domhnach (26/2/2012) ar aghaidh. Tá na billeogaí
ar fáil i dTeach an Phobail agus iarrtar oraibh iad a úsáid, ach gan iad a thabhairt libh na
bhaile.

An Chomhdháil Idirnáisiúnta Eochairisteach 2012:- Daoine a bhfuil suim acu a bheith
rannpháirteach nó a bhfuil suim acu freastail ar an Chomhdháil, tá eolas ar fáil i bpóirse Theach an Phobail. Mar pháirt den chomhdháil seo, tá an tSacramaint Naofa ag gabháil ó Pharóiste go Paróiste I nDeoise Rathbhóth. Ar an Dé Máirt (6/3/2012), béidh an tSacramaint ag teacht ó Chnoc Fola chuig na Doirí Beaga do 7.30in. Ba cheart don Phobal éifeacht speisialta a dhéanamh freastail ar an tSíor Adhradh, an tseachtain seo.

Oilithreacht Chairde Mhuire go Lourdes 21ú Iúil-26ú Iúil 2012. Ostán Paradis . Bus go Béal
Feirste agus árais san áireamh. Táille €689. (Fógra sa Phóirse)

Boscaí Trocaire: Anois sa phóirse i dTeach an Phobail le tabhairt libh.

Scoil Mhuire Doirí Beaga: Clárú do pháistí úra don scoil bhliain 2012-2013. Sa scoil Déardaoin 8ú Márta ón 1.00-3.00. Beidh an teastas breithe, teastas baistí agus PPS de dhíth ar an lá.

Tithe Féinfhreastail a dhíth do mhic léinn de chuid Choláiste Hibernia a bheas ag freastal ar
chúrsa Gaeltachta san Acadamh i nGaoth Dobhair ó 7-28 Iúil 2012.
Má tá teach ar fáil agat don tréimhse sin déan teagmháil le Réiltín san Acadamh ag (074) 95 31919.

Uimhir na Sagairt
An tAth Donnchadh O Baoill
S.C.074 9531155
S.C.074 9531947
S.P.074 9531310

AN NUACHTLITIR: Caithfear ábhar don Nuachtlitir bheith istigh roimh 3pm Déardaoin.
Cuir sa bosca sa phóirse é. Coinnigh na fógraí gairid.
Beidh Nuachtlitir na Paróiste le feiceáil anois achan seachtain ó seo amach ar an tsuíomh
idirlíon www.gweedore.net

AN DARA DOMHNACH DEN CHORGHAS B
AN CHÉAD LÉACHT
Sliocht as leabhar Genesis.
22:1-2, 9-13, 15-18.

Chuir Dia Abráhám faoi thriail. ‘A Abráhám, a Abráhám,’ ar sé. ‘Seo anseo mé,” arsa
Abráhám. Dúirt Dia: ‘Glac d’aon mhac, an té a bhfuil do chroí istigh ann, imigí libh go tír
Móiriá agus déan é a íobairt ansiúd ina íobairt dhóite ar chnoc a thaispeánfaidh mé duit.’ Nuair a fuair siad fhad leis an áit a shocraigh Dia dófa, shín Abráhám a lámh amach agus fuair greim ar an scian lena mhac a mharú. Ghlaoigh aingeal an Tiarna air ó neamh agus dúirt: ‘Ná leag lámh ar do mhac, ná déan dochar dó, mar tá fhios agam anois go bhfuil eagla Dé ort, mar níor dhiúltaigh tú do mhac, d’aonmhac, domh.’ Ansin ag féachaint suas d’Abráhám chonaic sé reithe lena adharca i sceach. Fuair Abráhám greim ar an reithe agus d’ofráil é mar íobairt in áit a mhic. Ghlaoigh aingeal an Tiarna ar Abráhám an dara uair: ‘Míonnaim gur focla an Tiarna iad seo. Is é an Tiarna a labhrann – siocar go ndearna tú seo agus nár dhiúltaigh tú do mhac, d’aonmhac féin domh, doirteoidh mé beannachtaí ort. Cuirfidh mé rath ar do shíol ionas go mbeidh siad líonmhar mar réaltaí neimhe nó mar ghaineamh na trá. Beidh seilbh ag do shliocht ar gheataí cathrach bhur naimhde. Beannóidh ciníocha uilig an domhain dár do shliocht mar luach saothair ar d’umhlaíocht.’

Sin é Briathar Dé.
FR. Buíochas do Dhia.

FREAGRA AN tSAILM:
Siúlfaidh mé i bhfianaise an Tiarna i ndúiche na mbeo.

AN DARA LÉACHT
Sliocht as litir Naomh Pól chuig na Rómhánaigh. 8:31-34.

A bhráithre, má tá Dia inár bpáirt, nach cuma cé bhéas inár gcoinne? Níor shábháil Dia a
mhac féin ach thug sé suas ar mhaithe linne go léir é, is féidir linn a bheith cinnte de i ndiaidh a leithéid de bhronntanas nach ndiúltóidh sé bronntanas ar bith a thig leis a thabhairt dúinn. An dtig le duine ar bith de phobal Dé é a chiontú? Nuair a scaoileann Dia saor, an dtig le duine ar bith é a cháineadh? An féidir le Íosa Críost? Ní thiocfaidh! Ní amháin go bhfuair seisean bás dúinn, d’aiseirigh sé agus seo anseo anois é ar dheis Dé ina sheasamh ag déanamh impí ar ár son.

Sin é Briathar Dé.
FR. Buíochas do Dhia.

VÉARSA
As gile an scamaill cluineadh glór an Athar:
‘Is é seo mo Mhac mhuirneach, dár thug mé grá; éistigí leis.

SOISCÉAL
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Marcas.
9:2-10.

Sé lá ina dhiaidh sin, thug Íosa leis Peadar, Séamus agus Eoin agus threoraigh suas cnoc ard
iad ionas go dtiocfadh bheith leofa féin. Ina láthair ansiúd tháinig claochlú air, d’éirigh a chuid éadaigh dealrach, níos gile ná dhéanfadh úcaire sa domhan iad. Nocht Éilias agus Maois iad féin agus bhí siad ag comhrá le Íosa. Labhair Peadar le hÍosa: ‘A Mháistir,’ ar sé, ‘nach iontach dúinne a bheith anseo; tógfaimid trí bhothan, ceann duit féin, ceann do Mhaois agus ceann d’Éilias,’ – mar ní raibh fhios aige caidé le rá, mar go raibh eagla orthu uilig. Ansin tháinig scamall ina scáil anuas orthu agus tháinig glór as ag rá: ‘Is é seo mo Mhac mhuirneach dár thug mé grá; éistigí leis!’ Go tobann, ar dhearcadh dóibh ina dtimpeall, ní fhacadar duine ar bith níos mó ach Íosa in éineacht leo ina aonar. Ar an bhealach anuas an sliabh daofa, d’iarr sé orthu gan a raibh feicthe acu a inse do dhuine ar bith nó go mbeadh Mac an Duine éirithe ó mhairbh. Choinnigh siad an scéal chucu féin ach go mbídís ag fiafraí dá chéile cad ba chiall leis an éirí úd ó mhairbh.

Sin é Soiscéal Dé.
FR. Moladh duit, a Chríost.

BÁS LE GAIRID:
Séamus Ó Fearraigh, (Oisín) Mín a Cuinge.
Den Mac Pháidín, Rann na Feirste.
Kevin Crow, Dun Eadan.
Kitty( Colm) Ní Ghallchóir, Mín a Cuinge.
Aif. C. Míosa 11/3/12 10.00rn. D.L.
Tadhg Ó Baoill, Bóthair Na Trá, Machaire Chlochair. Aif. C. Míosa 8/3/12, 7i.n.
Síle Thomais Nellie, Glascú / Cnoc Fola.
Cormac Dhónail Chormaic Ó Briain, Mín an Chladaigh.

CUIMHNEACHÁIN BÁIS:
Eoghan & Gracie Nic Pháidín, An Chormhín.
Máire & Pádraig Ó Fríl, Mín Doire Dhamh
Róise Nic Giolla Easbuic, Srath na Corcra, Aif. 10/3/12, 11.00r.n.
Tom Ned Mac Giolla Bhríde, Doirí Beaga.
Diarmuid Ó Duibhir, An Luinneach.
Mary Uí hOireachtaigh, Glais a Chú;
Aif. De Sathrain, 3ú.
Sandra Uí Ghallchóir, Carraic;
Aif. De Domhnaigh, 4ú, 11.0am.
Biddy Pheadair Eamoinn, Mín an Chladaigh;
Aif. De Luain.
An tAthair John Ó Dónaill, Bun a’Leaca;
Aif. De Mairt.
Rose M’Eleney, Bun an Inbhir;
Aif. De Ceadaoine.
Bríd Mackey, An Ghlasaigh / Dún Eadan;
Aif. De hAoine.
Kitty & Padaí Mac Phaidín, Bun a’Leaca:
Aif. De Sathrain, 10ú..

FÓGRAÍ CHNOC FOLA:
Aifrinn; De Domhnaigh 9.00am & 11.00am. De Mairt 10.00am. Achan la eile 7.00pm.

Cuairt ar Sheandaoine & Daoine Tinne;
De Luain; Mín an Chladaigh, Port Uí Chuireáin & Glais a Chú.
De Céadaoin; Bun a Leaca & Cnoc Fola.
Déardaoin; Carraic, Bun an Inbhir & An Ghlasagh.

Briathar na Seachtaine: ”is é seo mo Mhac mhuirneach dár thug mé grá; éistigí leis!’
Síor Adhradh De Luain 8.00pm – 7.30pm De Mairt.

Síor Adhradh i dTí Bhridie Mhic Iomhair, Glais a Chú, De Céadaoin, 8.00pm.
Annemarie Ní Bhriain, Mín an Chladaigh, Déardaoin, 8.00pm.

Lotto Scoil Bhríde Mhín a Chladaigh: Uimhreacha:2,13,17,20.Trí uimhir ag Celia Nic
Pháidín, Cnoc Fola. Chéad phota óir eile €3,525.

Údarás na Gaeltachta: Tá Scoláireachtaí Printíseachta á dtairiscint faoi láthair i réimhse
leathan ceirdeanna. Tuismitheoir nó iarrthóir gur mian leo breis eolais a fháil i dtaobh na
scoláireachtaí seo
Déan teagmháil leis an Rannóg Oiliúna & Oideachais 091 503139. roimh 16/3/2012.

AN CHRANNÓG: Eolas ó Chathal, Emma nó Teresa ar 074 9532208.
Imeachtaí do Sheachtain na Gaeilge
Paráid Lá Féile Pádraig: Toiseacht ar an Bhun Bheag ar 2.30. Iarrtar ar ghnóanna, & clubanna áitiúla páirt a ghlacadh. Tuilleadh eolas ó 9532208.

Eigse Uladh: 9ú -11ú Márta. Téama: “Na Dushláin atá ann don Ghaeltacht agus don Ghaeilge
in am seo an Ghanntanas.”

Déardaoin, 8ú Márta,
Tús Rith 2012. ag Crosbhealach an Bhun Bhig ag 9.00r.n Bia agus Ceol ar fáil sa Chrannóg, .
Taispeántas Ceoil ag 7.00in in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, ag ranganna ceoil na
Crannóige.
Dé Sathairn 10ú Márta 11.00-2.00 Margadh Bídh agus Ceardaíochta sa Chrannóg Gach eolas
ó 074 9532208 /074 9531008.

An Béal Binn: Comórtas Aithriseoireachta do dhaoine óga 10ú Márta i bPobalscoil Ghaoth
Dobhair. 2 a ‘chlog. Eolas Ó Noel Ó Gallchóir, Gort a’ Choirce. 074 9135305.

Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair: Seachtaine amháin fágtha don Crannchur mór dó baill amháin .Tá na ticéidí €50 lé fáil in oifigí Dhoire Beaga agus an Fhalcarrach. Tarraingt ar Chlár Bharr Scéalta, RTE/Radio na Gaeltachta. Dé h- Aoine 9ú Márta. Bí linn agus Bí páirteach.

Zumba Fitness: Beidh na ranganna ar ais i dTí Jack gach oíche mhairt 8-9pm. Fáilte roimh gach duine. Tuilleadh eolais ó Deirdre ag 087 2632486.

Bord Báinistíochta úr Scoil Adhamhnáin (2011-2015) Pátrún na Scoile: An Dr. Pilib
Ó Buaidhe, o.c.d., Easpag Ráth Bhótha Ionadaí Phatrúin 1: An tAth. Brian Ó Fearraigh
(Cathaoirleach) Ionadaí an Phatrúin 2: Liam Ó Frighíl Ionadaí na n-Oidí 1: Bridie Nic Suibhne (Príomhoide) Ionadaí na n-Oidí 2: Manus Ó Duibhir Ionadaí na dTuismitheoirí 1: Donna Nic Pháidín Ionadaí na dTuismitheoirí 2: Micheal Ó Fearraigh Ionadaí an Phobail 1: Cáitlín Ní Cheallaigh Ionadaí an Phobail 2: Annmarie Uí Ghallchóir.

Bord Báinistíochta úr Scoil Chonaill (2011-2015)Pátrún na Scoile: An Dr. Pilib Ó
Buaidhe, o.c.d., Easpag Ráth Bhótha Ionadaí an Phatrúin 1: An tAth. Brian Ó FearraighC
Cathaoirleach) Ionadaí an Phatrúin 2: Hughie Mc Cole Ionadaí na n-Oidí 1: Cathal Ó Fearraigh (Príomhoide)Ionadaí na n-Oidí 2: Seán Ó Dónaill Ionadaí na dTuismitheoirí 1: Gráinne Ní Ghallachóir Ionadaí na dTuismitheoirí 2: Harold Ó DochartaighIonadaí an Phobail 1: Anna Ní Chaigní Ionadaí an Phobail 2: Roisin Nic Giolla Easpuig.

Ionad Naomh Pádraig Eolas ó Mháire no Annelene ag 074 9532949,& ionadnp@eircom.net

Bingo Dhobhair –Beidh Bingo ar siúl Dé Sathairn, 3ú Márta, ag toiseacht ar 8:30.i.n. Beidh
Bus Joe Den ar an bhealach mar is gnáth. Fáilte romhaibh uilig.Imeachtaí Seachtain na
GaeilgeComórtas Ealaíne bunaithe ar “An Chultúr & An Teanga” – 5/03/12 – 10/03/12.
Ceithre aois ghrúpa – Naíonán Bheaga/Mhóra, Rang 1/2, Rang 3/4, Rang 5/6. Duaiseanna – 1ú áit – Dearbháin & 2ú áit – ábhair ealaíon. Dhéanfar na duaiseanna a bhronnadh ag an Lá Gaelach Spórt & SpraoiLá Gaelach Spórt & Spraoi 10/03/2012: Preab Chaisleáin, Comórtas Peil, Comórtas Scrabble í nGaeilge, Péinteáil Aghaidhe, Srutharlú Gruaig, Comórtas Púil, Comórtas Tábla Leadóige, BBQ.

Stiúideo Cuisle Ceoil – Dé Satharn 10/03/12 Ar mhaith leat do ghuth a chloisteáil ar dlúthdhiosca? Seans amhrán a thaifead mar pháirt de lá Gaelach, Spórt & Spraoi.
Cur scairt ar an Ionad le clárú. Siúlóid an Chlochán Bhig: Dé Domhnaigh 11/03/2012 @ 2.00 i.n. Siúlóid le eolas ar Stair agus Béaloideas an cheantar Paidrín ag Carraig An Aifreann: Dé Domhnaigh 11/03/12 @3.00 i.n.